GGZ Nederland ziet geen verrassingen in de Miljoenennota 2014

 

GGZ Nederland ziet geen verrassingen in de Miljoenennota 2014 die vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze bevat de afspraken uit het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz en de Meerjarenafspraken forensische zorg over het bieden van zorg dichtbij de patiënt, transparantie, het bestrijden van het stigma rondom psychische aandoeningen en financiële ruimte. GGZ Nederland rekent erop dat ook minister Schippers van VWS en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat alle partijen uit het akkoord de afspraken tot een succes zullen maken.

 

Financiën

Zoals verwacht daalt de groeiruimte voor de ggz volgend jaar van tweeëneenhalf naar anderhalf procent. Dat staat los van de indexering. Voor de forensische zorg wordt rekening gehouden met afname van de capaciteit voor tbs en is tegelijkertijd ruimte voor groei van de ambulante forensische zorg.

 

Jeugd-ggz

Koning Willem-Alexander sprak in de Troonrede over de voorstellen voor de nieuwe Jeugdwet. Deze is erop gericht de uitvoering van zorg voor kinderen bij de gemeente te leggen. GGZ Nederland is het eens met de redenering achter deze beweging, maar vindt dat de jeugd-ggz onderdeel moet blijven van de medische zorg. Door betere samenwerking in de jeugdketen, die ook nu al zichtbaar is, voorkomen we nieuwe schotten in financiering,  bureaucratie en blijven psychisch zieke kinderen verzekerd van medische zorg.

 

Wij vinden het zorgelijk dat met de overheveling van taken naar de gemeenten vanaf 2015 een bezuiniging van uiteindelijk vijftien procent gepaard gaat, die nu al zijn schaduw vooruit werpt.

 

Langdurende zorg

GGZ Nederland is blij dat Koning Willem-Alexander participatie van burgers in de maatschappij als speerpunt benoemt. Speciaal voor kwetsbare burgers, zoals mensen met een psychische stoornis, is het van belang dat zij met hun ziekte worden geaccepteerd in de maatschappij, door werkgevers en hun eigen omgeving. Wij pleiten ervoor de langdurige ggz in zijn geheel over te hevelen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Dit biedt de beste garantie op goede behandeling en begeleiding voor deze patiënten op hun weg naar herstel.

 GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Voor eventuele vragen neemt u contact op met Welmoed van Rijs, persvoorlichter GGZ Nederland, tel. 033 460 8940/06 5246 0394, e-mail: wvrijs@ggznederland.nl

september 18, 2013Permalink