GGZ voor ouders met problemen

 GGZ is er voor ouders met problemen, vertrouw hun kinderen aan betrokken naasten toe

van ouders met psychische en verslavingsproblematiek – jaarlijks minstens 577 duizend –  hebben steun nodig, maar moet die per se komen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Of kan die support ook, en wellicht liever, geboden worden door naasten? Socioloog en onderzoeker Elize Lam pleit voor een ggz op gepaste afstand.

Hulp schiet tekort voor risicokinderen, kopte Trouw pas verwijzend naar een onderzoek van het Trimbosinstituut. Door falende zouden psychische problemen of verslaving van ouders vaak overgaan op hun kinderen.[1] Een stevige conclusie die te weinig recht doet aan de werkelijkheid.

Niet in de laatste plaats omdat uitsluitend gewezen wordt naar gemeenten die onvoldoende preventieve zorg voor kinderen inkopen en naar professionals buiten de ggz die richtlijnen niet volgen. Er is geen aandacht voor de ggz-volwassenenzorg die al jaren te weinig oog heeft voor de context van cliënten, laat staan ze actief ondersteunt bij hun ouderschap. Terwijl dit voor kinderen zoveel kan uitmaken, zelfs het herstelproces van hun ouders kan bevorderen.[2]

ggz  Preventie als antwoord?

De preventietak van de ggz richt zich juist sterk op de minderjarige kinderen van haar cliënten. Om problemen bij hen voor te zijn, sporen preventiewerkers hen het liefst zo vroeg mogelijk op. Ze willen deze ‘nog-geen-patiënten’ [3] toeleiden naar programma’s waar ze met de ouderproblematiek leren om te gaan. Zo kunnen vierjarigen al meedoen aan lotgenotenclubs, zijn er ‘doe-praatgroepen’ vanaf zes jaar, cursussen en talloze hulpsites.[4]

Nederland is internationaal gezien koploper met haar gestandaardiseerde preventieaanbod, maar de doelgroep benut het nauwelijks. Pogingen om dit te veranderen zijn al jaren onsuccesvol. Dat veel jeugdigen lastig te motiveren zijn om ook in hun (soms spaarzame) vrije tijd met de ouderproblematiek bezig te zijn, en zich vaak niet willen identificeren met de ggz, de wereld van de ouder, lijkt preventiewerkers en andere professionals te ontgaan. Ook de claim van de ggz dat veel ontwikkelde interventies effectief zijn, vindt onvoldoende onderbouwing.[5]

Het professionele systeem wijst terecht op het belang om deze minderjarigen vroegtijdig op te merken en te ondersteunen. Maar is het ook wenselijk dat zij rechtstreeks doelgroep worden van de ggz omdat er iets aan de hand is met hun vader of moeder? Hoewel het veel van kinderen kan vragen om evenwicht te vinden in een onrustige thuissituatie, redt twee op de drie het zonder grote problemen.

Wat ouders mankeert, blijkt uiteindelijk niet doorslaggevend voor hoe het hun kinderen vergaat. Anders zou elk kind in hetzelfde gezin of met een ouder met eenzelfde soort diagnose dezelfde weg afleggen. Veel bepalender is hoe risico- en beschermende factoren van kind, ouders en omgeving op elkaar inwerken. Oftewel, de context waarbinnen een kind opgroeit, speelt mee, maar ook diens persoonlijkheid, hoe het reageert op stress en wie er om hem heen staan.

Netwerk biedt toegang tot ‘lichtere’ werkelijkheid

Essentieel voor een gezonde van een kind, is dat het kind kan zijn. Dat geldt ook voor de kinderen van psychiatrisch zieke en verslaafde ouders. Maar dat schiet er nogal eens bij in. Een betrokken netwerk kan juist dat kind-zijn faciliteren.

Opmerkzame volwassenen, liefst langdurig betrokken, kunnen het verschil maken – denk daarbij aan de ouders van een vriendje, een tante of een buurvrouw. Naasten voor wie het kind en niet de ouderproblematiek maar de onderlinge relatie vertrekpunt is en die in tegenstelling tot hulpverleners het gewone delen: samen naar de markt gaan, een spelletje doen maar ook een luisterend oor bieden als kinderen willen praten. Naasten die rekening houden met hun individualiteit.

Via betrokken netwerkleden kan het kind toegang krijgen tot een andere, lichtere werkelijkheid, en opveren zoals de Franse  Cyrulnik treffend zegt.[6] Alleen al te weten dat er iemand beschikbaar is, die weet wat er thuis speelt, geeft kinderen rust. Netwerkleden kunnen dienen als natuurlijke veerkrachtbeschermers, mits hun betrokkenheid de juiste intenties kent en hun steun aansluit op de behoefte van het kind. Bovendien moet het netwerk de kans krijgen om zijn plek in te nemen maar daar gaat het nog weleens mis.

Liefdevolle en duurzame relaties zijn heilzaam

Wetenschappelijk gezien staat het belang van sociale steun als beschermende factor voor deze kinderen als een huis. Dat erkent ook de ggz.[7] Om de impact van naasten voor hen te vergroten, moet het professionele systeem en het beleid het netwerk echter veel meer dan nu als essentiële partij erkennen. Niet vanuit een instrumentele overtuiging – minder middelen voor professionele inzet en – maar vanuit een fundamenteel weten dat liefdevolle en duurzame relaties met naasten heilzaam zijn.[8] Dat voorkomt de inzet van dure standaardinterventies.

Soms is een professional tijdelijk nodig om het netwerk aan te moedigen of te begrenzen. Ouders zijn daartoe niet altijd in staat. Af en toe kijkt diezelfde omgeving weg of heeft niet het beste met een kind voor, of onderschat ze haar potentieel door te veronderstellen dat wat zij te bieden heeft schril afsteekt tegen de mogelijkheden van professionals die ervoor gestudeerd hebben. Soms komt de steun van onbekende vrijwilligers omdat het netwerk uitgedund of overbelast is. Ook zij kunnen als steungever heel waardevol zijn.[9]

Focus op de ouders

Laten hulpverleners van de ggz en daarbuiten zich allereerst en vooral richten op de ouders met problemen (en hun partners), en hen adequaat ondersteunen bij hun ouderschap. Dat gebeurt nog veel te weinig, al zijn er enkele goede uitzonderingen.[10]

Het is niet nodig om kinderen standaard te behandelen, om de keten ‘van depressie’ te doorbreken.[11] Die kan ook worden doorbroken doordat ouders hun problemen te boven komen, of er zo mee om leren gaan dat ze er voor hun kinderen kunnen zijn, of doordat kinderen voldoende kunnen beschikken over omgevingsbronnen.

Laat professionals kinderen alleen rechtstreeks helpen wanneer ze vastlopen of als de hulpbronnen opdrogen. Dat vraagt lef en adequaat aansluiten bij ouders en kinderen. Ieder kind balanceert tenslotte op z’n eigen manier.

Elize Lam is socioloog, verbonden aan het associate lectoraat Informele netwerken en Laatmoderniteit van de Christelijke Hogeschool Ede en werkzaam als senior adviseur bij Stade Advies. Haar boek ‘Risicokind of evenwichtskunstenaar? Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie’ verscheen dit najaar bij Scriptum. 

 

Bronnen:

[1] Oosterom, R. (2017, 15 februari). Hulp schiet tekort voor risicokind, Trouw.

[2] Van der Ende, P. C. (2016). Vulnerable parenting: A study on parents with mental health problems: Strategies and support. Groningen: Hanze University of Applied Sciences Groningen

[3] Abma, R, Jansz, J en van Drunen, P. (2001). Psychologische praktijken in: Jansz, J. & Drunen, van. P. redactie(2001). Met zachte hand. Opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief. 3e druk. De Tijdstroom, Leusden. pp17-36

[4] www.koppkvo.nl

[5] De enige twee interventies die wetenschappelijk onderzocht zijn betreffen ‘De ouder-baby interventie’ van Van Doesum en de doe-praatgroep voor 8-12 jarigen door Van Santvoort. Deze laatste groepsinterventie bleek slechts gedeeltelijk effectief en er bleek geen verschil te zijn in het bereiken van het hoofddoel  tussen onderzoeks- en controlegroep. Santvoort, F. van (2012). Support groups for children at risk. A study on risk levels and intervention effects in children of mentally ill or addicted parents. Proefschrift,  Radboud universiteit Nijmegen. Zie ook Zoon, M. & Berg, T. (2014:2,3). Wat werkt voor kinderen van ouders met psychische problemen? Nederlands Jeugdinstituut over effectiviteit interventies.

[6] Cyrulnik, B. (2002). Veerkracht. Over het overwinnen van jeugdtrauma’s. Ambo. Amsterdam; Cyrulnik, B. (2004). Spoken uit het verleden. Leven na een jeugd zonder warmte. Ambo. Amsterdam.

[7] Zie www.koppkvo.nl

[8] Zie bijvoorbeeld Perry, B. & Szalavitz, M. (2007:37-38). De jongen die opgroeide als hond en vele andere verhalen uit het dagboek van een kinderpsychiater. Scriptum Psychologie. Schiedam

[9] Zoals Big Brothers Big Sisters of een steungezin van Buurtgezinnen.nl.

[10] Bijvoorbeeld de methodiek “Ouderschap met Succes en Tevredenheid” (OST)

[11] Mierau, J. (2016, 13 december). Stop keten van depressie: begin bij kinderen. Geraadpleegd op 17 februari 2017.

 

Foto: Stephan Hochhaus (Flickr Creative Commons)

februari 24, 2017Permalink

Wat doe je als mensen met een doodswens geboren lijken te zijn?

 

a9cbe56a-75fa-4168-8f1c-ac4cb234111b

Gastcolumn Inge Schilperoord

GASTCOLUMNIn de geestelijke gezondheidszorg doen we er alles aan om zelfdoding te voorkomen. En dat moet ook. Maar soms is het lijden van een patiënt haast niet te verdragen, schrijft gastcolumnist Inge Schilperoord.

Inge Schilperoord werkt als forensisch psycholoog bij onder andere het Pieter Baan Centrum. Haar debuutroman Muidhond won de Bronzen Uil 2015 13 december 2015, 07:00
Als eerste bespreken we hetzelfde als we ieder gesprek doen. Zijn suïcidewens

‘Is Jan al klaar met scheren? Hebben we het mesje terug?’ De groepsleidster van Jans afdeling kijkt vragend om zich heen. Een collega verlost haar. ‘Ik heb het hier.’ Zorgvuldig bergt hij het potentiële gevaar voor Jans polsslagader weer op bij de toiletartikelen.

Een paar minuten later zit ik bij Jan ‘op cel’, zoals dat in het Pieter Baan Centrum heet. Aan de andere kant van het raam begint het te schemeren. Uitgeblust zit hij op bed. Zijn slappe lichaam en voorzichtige glimlach lijken haast onverenigbaar met het geweld in zijn dossier. Zijn kruin wordt verlicht door een scherpe cirkel licht van de plafondlamp.

Als eerste bespreken we hetzelfde als we ieder gesprek doen. Zijn suïcidewens. ‘Er een einde aan te maken, eindelijk,’ zoals hij met fluisterstem zegt. Ik vraag naar details, luister, laat hem praten. Doe wat het suïcidepreventieprotocol voorschrijft. Ga na hoe concreet zijn ideeën zijn. En: hoe erg is zijn somberheid? Kan ik afspraken met hem maken? Hoe zit het met zijn antidepressiva? Moet ik de psychiater nog eens bij hem langs sturen?

Uitzichtloosheid
Interieur van een kliniek.
Interieur van een kliniek. © ANP
Alles om te voorkomen dat iemand zich van het leven berooft. Logisch. Heel goed. Maar wezenlijk iets veranderen aan de uitzichtloosheid van Jans situatie doet dit niet. En ik vraag me af hoe dit alles voor hem is. Vindt hij onze zorg prettig? Of vergroot het juist de vervreemding, de afstand? Zelf voel ik paradoxaal genoeg juist in dit soort ‘zorgende’ gesprekken die kloof tussen patiënt, of in Pieter Baan Centrum: observandus, en psycholoog het meest. Ik probeer zijn gedrag te begrijpen, duiden, reguleren. Maar we komen uit zo’n andere wereld. Wanneer ik vraag hoe hij het psychologisch onderzoek beleeft, kijkt hij naar de grond en haalt zijn schouders op.

Laatst hoorde ik psychiater Bram Bakker bij Kunststof praten over suïcide en de tragische dood van zijn vriend Joost Zwagerman. Op dezelfde bevlogen manier als ik hem vaker had horen praten over zelfmoord, en hoe dit te voorkomen. Maar nu klonk hij machtelozer. ‘Waarom heeft hij mij niet gebeld?’ zei hij, doelend op de dagen voorafgaand aan Zwagermans dood. Hiermee implicerend dat hij, of wie dan ook, hier misschien nog iets aan had kunnen veranderen. Immers, zo blijkt uit studies en uit overlevering, aan suïcidaliteit ligt vaak een depressie ten grondslag. En een depressie is te behandelen. Als je geluk hebt.

Donkere jeugd
Zoals te verwachten, was Jans jeugd donker. Een labiele, dronken moeder die hem bij haar in bed dwong

Maar hoe zit dat met die mensen, die met een doodswens geboren lijken te zijn? Die zich niet anders herinneren dan dat ze dood willen? Zoals Jan. Zijn tante vertelde aan de maatschappelijk werker van het Pieter Baan Centrum dat hij als kind al pogingen deed zich te verhangen in de schuur. Tevergeefs. Bij de zwerfkatten uit de buurt lukte het hem overigens wel.

Zoals te verwachten, was Jans jeugd donker. Een labiele, dronken moeder die hem bij haar in bed dwong. Een gewelddadige vader. In een van de psychologische vragenlijsten schrijft hij met een priegelig, naar achter hellend handschrift: Ik voel bij niemand aansluiting. Ben altijd alleen geweest. 25 jaar aan psychologische, psychiatrische en medicamenteuze behandelingen hebben hier geen verandering in gebracht.

De enige gelukkige periode in Jans leven was de lente waarin hij als vrijwilliger in een manege werkte. Tot hij, tot zijn eigen walging, zijn lievelingspaard mishandelde. Niet veel later pleegde hij zijn delict. Op een avond dronk hij twee flessen brandewijn, pakte zijn vleesmes, en wachtte de halve nacht om de hoek van het café om een oud drinkmaatje te verwonden.

Agressie
In de psychoanalyse wordt depressie wel opgevat als een vorm van agressie. Naar binnen gekeerde agressie. Agressie naar jezelf. Moord, en zelf-moord als twee kanten van eenzelfde medaille. Bij Jan lijkt dit te kloppen. Wanneer hij maar genoeg walgt van zijn leven, van het feit dat hij leeft, wil hij het leven beschadigen, doden. Dat van zichzelf, of van een ander. Waarna zijn agressie weer zijn zelf- walging voedt. Sinds hij zijn maatje richting de intensive care hakte, wil hij zeker niet meer leven. ‘Ik ben het niet meer waard.’

Maar nu zal hem gevangenisstraf wachten en een lange, mogelijk eindeloze tbs-behandeling. De paar therapievormen die hij nog niet heeft ondergaan, zullen worden uitgeprobeerd. Misschien krijgt hij andere medicatie. Meer medicatie. En de suïcidecontrole zal blijven. Tot het hem misschien, op een onbewaakt moment, zal lukken.

Wanneer ik aan het einde van de dag naar de bushalte loop is het donker. Er valt een aarzelende motregen. De wind rukt wat aan de laatste bladeren. Vanavond ga ik sporten, eten met vrienden in een nieuw restaurant; morgen een weekend naar Antwerpen. Vlak voor ik mijn eigen leven weer instap, zie in gedachten Jan op zijn cel zitten. Vanavond, morgen, zondag. Zonder scheermesje.

De patiënt ‘Jan’ in deze column is een fictieve patiënt, opgebouwd uit verhalen van echte patiënten.

Inge Schilperoord werkt als forensisch psycholoog bij onder andere het Pieter Baan Centrum. Haar debuutroman Muidhond won de Bronzen Uil 2015. Deze maand is zij gastcolumnist van Volkskrant.nl

 

 

december 13, 2015Permalink