Wmo-raden en transitie Jeugdzorg

WMO- raden geven advies aan transitie jeugdzorg?

Het is nog maar de vraag of Wmo-raden over de transitie jeugdzorg ook advies gaan geven. De nieuwe Wet op de Jeugdzorg is een andere wet dan de Wmo en is daar ook niet mee verbonden. Veel gemeenten pakken de komende transities in het sociale domein (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) gezamenlijk aan. Of de Wmo-raden bij alle transities worden betrokken is nog niet duidelijk. Maar Zorgbelang Noord-Holland vindt het belangrijk dat Wmo-raden tijdig in actie komen en heeft en brochure uitgebracht met informatie over dit nieuwe domein.

 

Brochure

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd (transitie) én er komt een andere manier van werken in de jeugdzorg (transformatie). Als het goed is wordt de jeugdzorg laagdrempeliger, dichter bij huis, met meer aandacht voor eigen kracht en een betere afstemming van de zorg met onderwijs en welzijn. Dat is vanuit cliëntenperspectief gunstig. Maar er zijn ook vragen. Kunnen gemeenten het wel? Komen er geen grote verschillen tussen gemeenten? Gemeenten moeten jongeren en ouders betrekken bij het tot stand komen van het nieuwe beleid, zorgen dat zij inspraak krijgen bij aanbieders en jaarlijks evalueren hoe zij de kwaliteit van de hulp ervaren. Hoe gaan ze dat doen? In de brochure heeft Zorgbelang Noord-Holland een aantal uitgangspunten geformuleerd rond participatie, kwaliteit, rechten en klachten en inhoud van de zorg.
Cliëntenplatform Jeugdzorg

In 2008 is op initiatief van Zorgbelang een Cliëntenplatform Jeugdzorg Noord-Holland opgericht. Dit platform is een groep mensen die zelf ervaring hebben met jeugdzorg als cliënt, ouder of pleegouder. Het Cliëntenplatform vindt dat een stelselwijziging een verbetering moet opleveren
op de volgende punten.

– tempo: een snelle start van de hulpverlening en een korte doorlooptijd

– overgangen: continuïteit en afstemming met onderwijs en zorg voor volwassenen

– hulp: effectief en op maat met aandacht voor omgeving en goede nazorg

– gelijke kansen: geen rechtsongelijkheid

– positie cliënten: cliënten praten en denken mee
Contacten leggen

Zorgbelang adviseert Wmo-raden om na te gaan wie in de regio of gemeente de transitie leidt en contact te zoeken. Ook is het verstandig contact te leggen met andere Wmo-raden in de regio, omdat sommige zaken – zoals een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en een Steunpunt Huiselijk geweld – bovenlokaal geregeld zullen worden. Natuurlijk is het benaderen van de jongeren zelf van belang om te weten wat er speelt. Niet alleen cliënten van Jeugdzorg, maar ook jongeren met een verstandelijke beperking vallen straks onder de nieuwe Jeugdwet. Zorgbelang kan helpen bij het leggen van contacten.

Bron: Zorgbelang Noord-Holland
augustus 14, 2013Permalink